Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla jednostek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla jednostek

więcej o

więcej o

Wzór oświadczenia jednostki

Od dnia 1 lipca 2023, zgodnie z Pismem Okólnym nr 4 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w procedurze zakupu biletów na wyjazdy zagraniczne pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów, studentów oraz gości i zleceniobiorców (bez Collegium Medicum), przepisy Regulaminu przyjmowania gości zagranicznych i krajowych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 lipca 2022 roku) oraz jego aktualizacji stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania gości zagranicznych i krajowych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania gości zagranicznych i krajowych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zgodnie z ustaloną procedurą dokumenty dotyczące cudzoziemców przyjeżdżających do UJ w ramach programu im. Ulama (NAWA) podpisywane są przez Panią prof. dr hab. Dorotę Malec, Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej (Person authorized to represent the Host Institution), po wcześniejszej kontrasygnacie przez opiekuna naukowego (Supervisor) oraz Dziekana Wydziału, na którym będzie realizowany staż.

Zaproszenie z Ośrodka goszczącego (The invitation from the Host institution in the fellowship programmes) powinno być przygotowane na papierze firmowym i podpisane przez opiekuna naukowego, który następnie pozyskuje podpis Dziekana Wydziału i przekazuje dokumenty do Działu Współpracy Międzynarodowej drogą korespondencji mailowej na adres katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl. DWM przekazuje dokumenty do podpisu Pani Rektor, a podpisane odsyła do opiekuna naukowego wraz z wymaganym pełnomocnictwem. Dziekan Wydziału oraz Pani Rektor podpisują dokumenty podpisami kwalifikowanymi. Opiekunów naukowych również zachęcamy do stosowania podpisu kwalifikowanego, jeśli tylko istnieje taka możliwość.

Ogłoszenie NAWA dotyczące udziału w Programie NAWA im. Ulama osób fizycznych, będących obywatelami Federacji Rosyjskiej oraz instytucji i innych podmiotów mających siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej

Informujemy, że Uniwersytet Jagielloński podpisuje z przybywającym do UJ Stypendystą Programu im. Ulama umowę o przyjęciu cudzoziemca  w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Umowa jest procedowana według schematu opisanego powyżej (opiekun naukowy - Dziekan Wydziału - Pani Rektor), z zastrzeżeniem, że procedowanie dokumentów w formie elektronicznej jest dopuszczalne tylko wówczas, jeśli wszystkie osoby składające podpisy (w tym Stypendysta) dysponują podpisami kwalifikowanymi; w przeciwnym razie prosimy o przekazanie dokumentów do DWM w formie papierowej, z tradycyjnymi podpisami. Jako ostatni składa swój podpis przyjeżdżający do UJ Stypendysta. DWM we współpracy z Zespołem Radców Prawnych UJ przygotował wzór umowy w wersji polskiej i angielskiej - zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o kontakt: katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl.