Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla jednostek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla jednostek

więcej o

więcej o

Wzór oświadczenia jednostki

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania gości zagranicznych i krajowych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zgodnie z ustaloną procedurą dokumenty dotyczące cudzoziemców przyjeżdżających do UJ w ramach programu im. Ulama (NAWA) podpisywane są przez Panią prof. dr hab. Dorotę Malec, Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej, po wcześniejszej kontrasygnacie przez opiekuna naukowego oraz Dziekana Wydziału, na którym będzie realizowany staż.

W związku z powyższym, dokumenty tj. letters of invitation, letters of acceptance i in. powinny być przygotowane i podpisane przez opiekuna naukowego, który następnie uzyskuje podpis Dziekana wydziału i przekazuje dokumenty do Działu Współpracy Międzynarodowej drogą korespondencji mailowej na adres katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl lub pocztą wewnętrzną. DWM przekazuje dokumenty do podpisu Pani Rektor i odsyła ich oryginały do opiekuna naukowego.

Jeśli opiekun naukowy oraz Dziekan wydziału dysponują podpisami kwalifikowanymi dokumenty mogą być procedowane w formie elektronicznej; w przeciwnym razie prosimy o ich przekazanie do DWM w formie papierowej.

Informujemy, że Uniwersytet Jagielloński podpisuje z przybywającym do UJ Stypendystą Programu im. Ulama umowę o przyjęciu cudzoziemca  w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Schemat procedowania umowy jest taki sam, jak w przypadku pozostałych dokumentów w Programie im. Ulama (patrz wyżej). Jako ostatni składa swój podpis przyjeżdżający do UJ Stypendysta. DWM we współpracy z Zespołem Radców Prawnych UJ przygotował wzór takiej umowy w wersji polskiej i angielskiej - zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o kontakt: katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl.